Regulamin Konferencji Szczecin Biznes & HR

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konferencji Szczecin Biznes & HR, dalej zwanej „Konferencją”, jest LSJ HR Group Sozański Spółka Komandytowa, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konferencja odbędzie się w dniu 22 maja 2024 roku i będzie prowadzona w formule stacjonarnej w sali konferencyjnej Courtyard by Marriott Szczecin City, Pl. Brama Portowa 2 w Szczecinie.
3. Językiem konferencji jest język polski.
4. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika Wydarzenia poprzez utrwalanie i nieodpłatne upublicznianie wizerunku i wypowiedzi utrwalonych w trakcie Konferencji w formie reportażu oraz umieszczeniu nagrania Konferencji na stronach internetowych i portalach społecznościowych w celach promocyjnych, edukacyjnych oraz popularyzujących Konferencję.
5. Przesłanie do Organizatora zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie i Regulaminie Konferencji oraz prawo do zmiany terminu Konferencji lub jej odwołania.
7. W przypadku odwołania Konferencji Organizator zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie zarejestrowanych Uczestników pocztą elektroniczną najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Konferencji.
8. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników (w tym Prelegentów).

ZASADY KONFERENCJI

1. Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli wszystkich środowisk HR-owych i biznesowych zainteresowanych obszarem HR, trendami na rynku pracy, zmianami na rynku pracy, wpływem czynników gospodarczych na sytuację w firmach, narzędziami i rozwiązaniami dla biznesu, perspektywami zmian w firmach, znaczeniu przywództwa, itp.
2. Warunkiem udziału w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego, który został udostępniony poprzez stronę Konferencji www.biznes-hr.pl od dnia 14.02.2024 r. do dnia Konferencji włącznie wraz informacją, że zapoznał z niniejszym Regulaminem.
3. W procesie zakupu biletu Uczestnik w sposób dobrowolny „wyraża”/”nie wyraża zgody” na otrzymanie oferty marketingowej Partnerów Wydarzenia.
4. Potwierdzeniem udziału w Konferencji będzie otrzymanie indywidualnej odpowiedzi na adres mailowy podany podczas rejestracji w terminie do 22.05.2024 r.
5. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu zostanie przesłana FV za zakup biletu .
6. W przypadku udziału stacjonarnego Organizator nie zapewnia dojazdu, parkingu ani zakwaterowania w czasie trwania Konferencji.
7. Organizator ustala program Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, również w dniu Konferencji, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad społecznych, instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.
9. Uczestnik jest obowiązany do oznaczenia swojego udziału w Konferencji poprzez poinformowanie obsługi Organizatora o swoim przybyciu w punkcie recepcyjnym.
10. Uczestnicy Konferencji mogą zadawać pytania prelegentom, w czasie wskazanym przez moderatora wyznaczonego przez Organizatora.
11. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Konferencji może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej: konferencja@lsj.pl