Polityka prywatności

 

 

Szanowni Państwo,
dane osobowe, które pozyskujemy poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na tej stronie, służą możliwości
nawiązania z Panią/Panem kontaktu w celu przedstawienia informacji i propozycji udziału w Konferencji Szczecin
Biznes & HR, organizowanej przez LSJ HR Group w Szczecinie w dniu 24.05.2023 r. w Courtyard by Marriott Szczecin
City, Pl. Brama Portowa 2.

Polityka opisuje w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach
przygotowania i organizowania Konferencji z wykorzystaniem strony https://biznes-hr.pl/ oraz świadczenia usług w
zakresie zakupu biletów w systemie on – line [dalej: Strona].

Szanowna Pani/Panie,

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO] informujemy, że
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LSJ HR Group Sozański Sp. k. z siedzibą w Szczecinie
70-644, ul. Celna 1, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, pod nr 0000596539, NIP
955 238 60 54, tel. kontaktowy+ 48 91 814 5252, adres e-mail: biuro@lsj.pl [dalej: Administrator, LSJ HR Group ]
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w siedzibie LSJ HR Group,
lub wysyłając e-mail na adres: iod@lsj.pl.

Główne cele, podstawy prawne i zakres przetwarzanych danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
1) nawiązania kontaktu i przedstawienia pełnej informacji o organizowanej Konferencji w zakresie przebiegu
wydarzenia, planowanych tematów i spotkań oraz sylwetek prelegentów, na podstawie Pani/Pana zgody, tj. w
związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ( „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
2) rejestracji uczestników Konferencji poprzez umożliwienie zakupu biletów w systemie on-line firmy Evenea, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ( „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”);
3) wypełnienia obowiązków prawnych administratora, wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw
podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO ( „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze”).

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe

1) dane przekazane na podstawie Pani/Pana zgody, będą przechowywane do czasu wycofania zgody, jednak nie
dłużej niż do końca 2023 r;
2) dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze będą
przechowywane w terminach wynikających z przedmiotowych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1) w zakresie wynikającym z przepisów RODO, w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich
danych, ich poprawiania i sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
2) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3) Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować bezpośrednio w siedzibie spółki w Szczecinie, przesyłając
wniosek pocztą tradycyjną na nasz adres lub wysyłając e-mail na adres: biuro@lsj.pl lub konferencja@lsj.pl
4) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uznacie Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem.

Komu możemy udostępniać dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione naszym podwykonawcom na podstawie zawartych umów o
współpracy, w tym umów powierzenia, tj. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym nasze systemy
informatyczne oraz uprawnionym podmiotom publicznym. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw
trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z usług
świadczonych za pośrednictwem naszej Strony, a w szczególności możliwości udziału w Konferencji.
Dane Osobowe mogą być przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą jednak służyły
podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na ich zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą profilowane.